ساخت استخر و پرورش ماهیان گرمابی وگلدفیش

استخرماهي.ماهيان گرمابي .گلدفيش

چگونگي دريافت پروانه پرورش ماهي

مراحل مختلف و مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های آبزی پروری

 ( گرمابی ، سردابی ، مداربسته ، محیط محصور ، ماهیان زینتی )

  

  صدور موافقت اصولي

 

   1.     تقاضاي صدور موافقت اصولي پرورش آبزيان طبق فرم موجود

   2.     تكميل فرم اطلاعات متقاضي جهت صدور موافقت اصولي

   3.     بازديد از محل مورد تقاضا و تكميل فرم اظهارنامه كارشناسي

   4.     مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت اصولي

      -        فرم تقاضاي صدور موافقت اصولي

     -        مدارك شخصي(عكس ، فتوكپي پايان خدمت يا معافيت ، فتوكپي شناسنامه )

     -       مدارك شركت (اساسنامه ، آگهي تاسيس ، روزنامه رسمي ، مدارك شخصي اعضاي هيئت مديره )

     -        فرم اطلاعات متقاضي

     -        اظهارنامه كارشناسي

     -        نتايج آزمايش آب و خاك

     -        فرم تعهد كارمند نبودن

    5.     درصورت موافقت كميسيون صدور پروانه

   6.     صدور موافقت اصولي

 

 مرحله دوم

   صدور پروانه تاسيس

 

   1.     تقاضاي صدور پروانه تاسيس

   2.     مدارك مورد نياز صدور پروانه تاسيس

      -        تقاضاي صدور پروانه تاسيس

     -        رونوشت موافقت اصولي (داراي اعتبار)

     -        گواهي سازمان محيط زيست

     -        گواهي عدم ممنوعيت تبديل اراضي

     -        قرارداد يا مجوز برداشت آب

     -        قرارداد بهره‌برداري از آب

     -        گواهي اداره كل دامپزشكي

     -        طرح اجرائي

     -        نقشه‌هاي اجرائي

     -        تعهد نامه رعايت موارد قانوني

     -        اسناد مالكيت مورد قبول(سند رسمي، بنچاق،قولنامه،مبايعه‌نامه ، تقسيم‌نامه) يا گواهي واگذاري زمين مورد نظر مراجع ذيربط

تبصره: در مورد زمين‌هاي استيجاري باارائه اجاره‌نامه به مدت 10 سال

     -        ارائه گواهي طي دوره آموزشي و ترويجي عمومي پرورش ماهي

    3.     در صورت موافقت كميسيون صدور پروانه

   4.     صدور پروانه تاسيس

   5.     تقاضاي صدور پروانه بهره‌برداري

 

 

 مرحله سوم 

   صدور پروانه بهره‌برداري

 

   1.     تقاضاي صدور پروانه بهره‌برداري

   2.     مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه بهره‌برداري

      -        تقاضاي صدور پروانه بهره‌برداري

     -        رونوشت پروانه تاسيس داراي اعتبار

     -        تكميل فرم گزارش كارشناسي مبني بر اتمام عمليات ساختماني طبق طرح و نقشه مصوب

     -        ارائه گواهي دوره آموزشي و ترويجي تكميلي پرورش ماهي

    3.     در صورت موافقت كميسيون صدور پروانه

   4.     صدور پروانه بهره برداري

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط mehdi_rajabi.dafsari  |